Nabídky zpracování výzkumů

Tematické okruhy

Sexualita mentálně postižených

Práce se bude zabývat sexualitou mentálně postižených osob. První část nastíní problematiku sexuality zdravotně postižených, kde zmapuje aktuální situaci a vývoj. Bude tedy pojednávat o přístupu společnosti, odborníků a rodin k sexualitě handicapovaných a o podobě ústavů z hlediska separace heterogenní skupiny pacientů. Dalším aspektem tohoto úseku bude zvýznamnění mentálně postiženého člověka jako osoby se sexuální potřebou, s potřebou nepotlačovat sexuální energii. Proto se tedy práce zaměří i na dopad možnosti a nemožnosti ventilace sexuálního napětí. Druhá část nabídne pohled na sexuální právo mentálně postižených lidí. Poukáže na fakt, že tito znevýhodnění lidé nemají takovou možnost jako zdraví lidé sex odmítnout. Proto se tento úsek zaměří i na mnohost sexuálního zneužívání mentálně postižených. Z důvodu tohoto tabuizovaného tématu bude sexuální právo řešit i dilema rodičů, kteří nevědí, jak v sexuální oblasti přistupovat ke svému postiženému dítěti v jeho dospělém věku. Stejně tak bude řešit i nerozhodnost speciálních pedagogů v interakci se sexuálními projevy žáků. Třetí část se zaměří na novější profesi zvanou Společnice, která má za úkol díky konkrétním technikám uvolňovat sexuální napětí mentálně postižených. Tuto specializaci poskytují pracovníci sociálních služeb či speciální pedagogové a uskutečňuje se zejména v ústavech pro mentálně postižené. K většímu nastudování této činnosti uskutečním rozhovor s vybranou společnicí pražského ústavu, díky kterému budu moci poskytnout širší záběr informací této specializace.
počet reakcí: 0
03. 05. 2014
Filosofická fakulta Univerzity Palackého

Charakteristické odlišnosti v očekávané, přijímané a poskytované sociální opoře u mužů a žen v partnerských vztazích

Diplomová práce se bude zabývat možnými odlišnostmi ve kvantitě a kvalitě sociální opory u mužů a žen v současné české kultuře. V teoretické části se bude autor zabývat sociálněpsychologickým výkladem konceptu sociální opory a jejích základních charakteristik. Téma umístí do souvislosti klíčových psychologických teorií a vyloží základní teoretické pojetí sociální opory. Úžeji se zaměří na genderové rozdíly v očekávané i získané, poskytované i přijímané sociální opoře mužů a žen na mikroúrovni dyadických heterosexuálních vztahů. Empirická část diplomové práce bude směřovat k porovnání sociální opory, jak je vnímána a praktikována muži a ženami v ČR, a zjištění budou konfrontována se zahraničními výzkumy. Těžištěm praktické části bude kvalitativně orientovaný výzkum, mapující druhy a frekvenci sociální opory, jež od sebe očekávají a vzájemně si poskytují muži a ženy v partnerských vztazích. Výzkum může být doplněn i o kvantitativní data, sebraná na větším vzorku respondentů, vycházející z poznatků kvalitativní části. Data budou zpracována a vyhodnocena kvalitativní i kvantitativní metodologií.
počet reakcí: 0
07. 02. 2013
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra Psychologie

Inovace PhD. studia pro biotechnologické aplikace

Představujeme Vám projekt, který je založen na propojení a inovaci doktorských studijních programů Ústavu imunologie (Univerzita Palackého v Olomouci) a Ústavu fyzikální a spotřební chemie (Vysoké učení technické v Brně) zaměřených na oblast medicínských bio a nanotechnologií. Vzdělání a praxe v těchto oblastech je v současné době značně specializovaná, bez vzájemného propojení a syntetické vazby na reálné potřeby akademické sféry a výrobních institucí soukromého sektoru. Cílená provázanost těchto dvou oborů je značným přínosem v edukaci inovačních procesů, které jsou v ČR zcela nově zaváděny a v realizaci představují výstupy s mimořádně vysokou přidanou hodnotou. Projekt zájemcům nabízí: - unikátní ucelené kurzy, které budou syntézou teoretických poznatků zprostředkovaných vysokou školou, ale zejména praktických laboratorních metod v podmínkách podnikového výzkumu (výzkumného podniku Contipro Group s.r.o.), s cílem seznámit účastníky s postupy, které jim ukážou nejmodernější bio a nanotechnologické procesy nerealizovatelné v limitech akademické laboratoře. Pro všechny účastníky kurzů bude zajištěno zdarma ubytování a strava po dobu realizace kurzů. - praktické stáže v délce trvání jednoho měsíce realizované v laboratořích společnosti Contipro Group s.r.o. Formou pohovoru bude pro každý cyklus vybráno celkem 10 adekvátních účastníků. Ze strany společnosti Contipro Group s.r.o. bude pro všechny účastníky stáže zajištěno zdarma ubytování a strava po dobu realizace stáže v laboratořích. Na závěr stáží bude společnost Contipro Group s.r.o. formou výběrového řízení vybírat z nejlepších účastníků potenciální zaměstnance firmy. Bližší informace o náplni projektu s možností přihlášení do jednotlivých kurzů naleznete na adrese www.bionanotech.cz
počet reakcí: 0
07. 02. 2013
Univerzita Palackého Olomouc

Diphyllobothriidní tasemnice u člověka a jiných obratlobvů

Zástupci nově ustanoveného řádu Diphyllobothriidea jsou unikátní skupinou tasemnic s širokým hostitelským spektrem, které zahrnuje všechny skupiny tetrapodů s téměř celosvětovým rozšířením ve sladkých vodách, mořích a také na souši. Řád Diphyllobothriidea zahrnuje významné cizopasníky člověka a larvy některých zástupců slouží jako významné modely pro studium parazito-hostitelských vztahů. Zástupci skupiny mohou hrát klíčovou roli v pochopení evoluční historie tasemnic a mohou tak představovat vhodnou modelovou skupinu k odhalení adaptací tasemnic nezbytných k úspěšné kolonizaci odlišných skupin obratlovců a sladkovodního, mořského i suchozemského prostředí. Navrhovaný projekt bude zaměřen na možný scénář kolonizace odlišných skupin obratlovců (od ryb po savce) z vodního (moře a sladké vody) do suchozemského prostředí u tasemnic za použití diphyllobothriidů jako modelové skupiny. Závěrečným výstupem projetu bude monografie o řádu Diphyllobothriidea, jejich evoluci, diverzně a hostitelsko-parazitárních vztazích.
počet reakcí: 0
23. 01. 2013
Parazitologický ústav AV ČR

sc

počet reakcí: 0
14. 01. 2013
kat ff

Diplomové a bakalářské práce v oblasti kvalitativního výzkumu

Po dohodě s konkrétní neziskovou organizací nabízím vypsání tématu, které by konkrétní neziskovku zajímalo a šlo by řešit kvalitativním sociologickým výzkumem, jako téma bakalářské či diplomové práce. Výstup práce by byl veřejný.
počet reakcí: 1
13. 01. 2012
ISS FSV UK

Obsahová analýza parlamentních rozprav

Nabízím zpracování obsahové analýzy parlamentních rozprav týkajících se sociální oblasti, účasti veřejnosti na rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí, posuzování dopadů regulace, svobodného přístupu k informacím apod. (blíže na dohodě).
počet reakcí: 0
07. 01. 2012
Fakulta sociálních věd UK

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI